CONTACT

ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาฟรี

(ขอรับคอร์สเรียนฟรี หรือ สอบถามเพื่มเติม เพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของคุณ)

[contact-form-7 id=”110″ title=”main form”]

Facebook

LINE

TIKTOK

WEBSITE

DX Academy

เลขที่ 111/1 อาคาร B ห้องที่ 409 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

LOGO DXACADEMY

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

1. นิยาม

สถาบัน หมายถึง DX ACADEMY
ท่าน หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันท าการจัดเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองส่วนบุคคล หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล เป็นต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนาหรือ ปรัชญา เป็นต้น
ประมวลผล หมายถึง การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการส่งโอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ) การจัดเรียงการนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าว ไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

อ่านเพิ่มเติม